x
konferencja-prasowa
powrót

Konferencja prasowa

12.09.2018

Diecezja Kaliska może poszczycić się faktem, że na jej terenie znajduje się ponad 80 zabytkowych drewnianych kościołów. Na tle pozostałych diecezji to liczba wyróżniająca. Jeśli weźmie się pod uwagę dodatkowo kościoły murowane, których wyposażenie stanowią także obiekty drewniane, wówczas powstanie pokaźny zbiór niezwykle bogatych w formy i treści zabytków sakralnych. W tym kontekście działania podjęte w ramach projektu, stały się dla Diecezji Kaliskiej priorytetem.

I etap projektu obejmował prace przy blisko 100 obiektach drewnianych w 17 kościołach (drewnianych i murowanych). Spectrum działań przy zabytkach ruchomych i nieruchomych było bardzo szerokie. Pracami renowacyjnymi i konserwatorskimi objęto zabytki nieruchome (np. więźby dachowe, belki zrębowe czy sygnaturkami) jak i zabytki ruchome (np. ołtarze, obrazy, rzeźby, chrzcielnice, feretrony, konfesjonały, ambony i in.).

Kościoły objęte projektem oraz zabytki poddane renowacji i konserwacji

PÓŁNOCNA CZĘŚĆ DIECEZJI KALISKIEJ

BLIZANÓW

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny:

 • ołtarz główny,
 • ołtarze boczne: św. Tekli, Ukrzyżowania Jezusa Chrystusa, św. Walentego,
 • ołtarzyki: franciszkański i jezuicki,
 • chrzcielnica,
 • obrazy: Koronacji Maryi Matki Bożej i Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus,
 • konfesjonały, ławy, klęcznik,
 • ambona,
 • prospekt organowy.
CZERMIN

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła:

 • ołtarz główny,
 • ołtarze boczne: św. Franciszka i Ecce Homo,
 • balustrada chóru muzycznego,
 • prospekt organowy,
 • ambona,
 • chrzcielnica,
 • rzeźba Matki Boskiej.
DROSZEW

Kościół pw. Wszystkich Świętych:

 • ołtarz główny,
 • ołtarze boczne: Jezusa Ukrzyżowanego i Serca Jezusa chrzcielnica,
 • ambona.
KALISZ

Kościół OO. Franciszkanów pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika:

 • prospekt organowy,
 • balustrada chóru muzycznego,
 • ambona,
 • obrazy olejne: bł. Jolanty, św. Cecylii, św. Kazimierza, św. Heleny, św. Pawła, Matki Boskiej Bolesnej i św. Jana,
 • konfesjonały,
 • rzeźba Chrystusa u słupa.
KOŹMIN WIELKOPOLSKI

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika:

 • prospekt organowy.
LISKÓW

Kościół pw. Wszystkich Świętych:

 • ołtarz główny,
 • chrzcielnica.
OCIĄŻ

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny:

 • ołtarze boczne,
 • prospekt organowy.
ROZDRAŻEW

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela:

 • ołtarz główny.
STARYGRÓD

Kościół pw. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny:

 • ołtarze boczne: św. Marii Magdaleny, św. Stanisława,
 • ambona,
 • chrzcielnica,
 • rzeźby: Matki Boskiej Bolesnej, św. Józefa
 • Dzieciątkiem, św. Zofii z Córkami, św. Franciszka z Dzieciątkiem.
SOŚNICA

Kościół pw. św. Marii Magdaleny:

 • ołtarz główny,
 • chrzcielnica,
 • ambona,
 • feretron,
 • obrazy: Matki Boskiej i św. Benona,
 • krucyfiks na belce tęczowej,
 • rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego,
 • zakup i montaż instalacji antywłamaniowej,
 • zakup ogrzewaczy ławkowych oraz ogrzewaczy płytowych.
ŻEGOCIN

Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej:

 • sufity, ściany, rzeźby i elementy architektoniczne,
 • ławki,
 • ławy kolatorskie,
 • konfesjonały,
 • prospekt organowy.

CZĘŚĆ POŁUDNIOWA DIECEZJI KALISKIEJ

DZIESŁAWICE

Kościół pw. Świętej Trójcy:

 • ołtarz główny z rzeźbami aniołów,
 • prospekt organowy,
 • rzeźba św. Jana Ewangelisty i św. Jana Chrzciciela,
 • obraz św. Jana Nepomucena,
 • obraz Immaculata.
JAKUBOWICE

Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski:

 • ołtarz główny,
 • bryła świątyni.
PROŚLICE

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa:

 • ołtarz główny.
USZYCE

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny:

 • sygnaturka,
 • ołtarze boczne: Trójcy Świętej, św. Barbary,
 • ambona,
 • prospekt organowy,
 • organy,
 • zakup zestawu siedzeń ze zintegrowanymi elementami ogrzewającymi,
 • powierzchnię.
WĘGLEWICE

Kościół pw. Świętej Trójcy:

 • polichromia.
ZŁOCZEW

Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła:

 • ołtarz główny,
 • ołtarze boczne: Matki Boskiej, Św. Mikołaja, św. Floriana, Matki Boskiej Częstochowskiej,
 • rzeźba Grupa Opłakiwania Ukrzyżowanego,
 • rzeźba Matki Boskiej Bolesnej,
 • ambona,
 • chrzcielnica.

FINANSOWANIE PROJEKTU

„Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Oś priorytetowa VIII „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”
Działanie 8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Całkowita wartość projektu: 10 267 070,72 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 8 619 699,32 PLN

WKŁAD WŁASNY PARAFII ORAZ WSPARCIE FINANSOWE SAMORZĄDÓW LOKALNYCH

W realizacji projektu finansowo partycypowały parafie, których łączny wkład własny wyniósł blisko 1,2 mln zł oraz samorządy lokalne, które łącznie na renowację i konserwację drewnianych zabytków przekazały ponad 340 000 zł.

 • Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
 • Miasto Kalisz,
 • Powiat Kaliski,
 • Powiat Pleszewski,
 • Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce,
 • Gmina i Miasto Dobrzyca,
 • Gmina i Miasto Międzybórz,
 • Miasto Byczyna.

CELE REALIZACJI PROJEKTU

 • Przeciwdziałanie degradacji zabytkowych kościołów oraz zabytków ruchomych
  stanowiących ich wyposażenie poprzez podjęcie prac konserwatorsko-
  renowacyjnych.
 • Zwiększenie dostępności do zabytkowych obiektów dla turystów, lokalnej
  społeczności oraz osób z niepełnosprawnościami.
 • Wzmocnienie funkcji kulturalnej, edukacyjnej i społecznej obiektów, jako miejsca
  organizacji wydarzeń zwiększających świadomość wartości dziedzictwa
  kulturowego wśród docelowych odbiorców oraz o charakterze integrującym lokalną
  społeczność.
 • Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu.

REALIZACJA PROJEKTU

W realizacji projektu uczestniczył szereg osób i podmiotów, w tym przede wszystkim:

 • Proboszczowie poszczególnych parafii,
 • pracownicy Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków z Kalisza, Sieradza, Opola
  i Wrocławia.
 • DC CENTRUM spółka z o.o. z Poznania, odpowiedzialna za przygotowanie
  dokumentacji projektowej, proces pozyskania środków z MKiDN oraz koordynację
  merytoryczną i finansową projektu.
 • Instytut Technologii Konserwacji Zabytków spółka z o.o. – generalny wykonawca
  prac konserwatorskich oraz robót budowlanych.

DZIAŁANIA PROMOCYJNE, EDUKACYJNE I KULTURALNE

Pełne kodów i symboliki zabytki sakralne dla odbiorcy nie posiadającego przygotowania merytorycznego są niezrozumiałe. Działania promocyjne związane
z projektem zakładały opracowanie klucza do ich interpretacji. W szczególny sposób zwrócono uwagę na: twórców drewnianych dzieł (zarówno wybitnych artystów, jak
i rzeźbiarzy ludowych), wiernych, dla których dzieła sacrum stały się pośrednikiem modlitw i próśb, a także świadkiem ich ważnych sytuacji życiowych.

W ramach realizacji projektu przygotowywane są materiały promocyjne. Należą do nich m. in:

 • przewodnik turystyczny prezentujący obiekty sakralne, które można zobaczyć
  w kościele. Zwrócono w nim uwagę na różnego rodzaju zabytki, pełniące określone
  funkcje użyteczne i symboliczne, ale także i te wyróżniające się nietypowością,
  oryginalnością, niepowtarzalnością.
 • strona internetowa, która zostanie uruchomiona na zakończenie projektu wraz
  z funkcją wirtualnego zwiedzania kościołów. Dzięki temu umożliwiony zostanie
  zdalny dostęp do zabytków wszystkim zainteresowanym, a w szczególności tym,
  którzy mają ograniczone możliwości podróżowania.

Materiały promocyjne opatrzone są logotypem z wizerunkiem św. Józefa. Jest on patronem Diecezji Kaliskiej, a przede wszystkim patronem rzemieślników, również tych, dla których warsztatem pracy jest drewno – stolarzy i cieśli. Jego atrybutami są: deska i kątownik. Św. Józef to patron idealnie pasujący do idei promocji drewnianych zabytków.

Po zakończeniu projektu planowana jest budowa nowej oferty edukacyjnej i kulturalnej, która umożliwi docelowym odbiorcom bliski kontakt z zabytkiem. Do planowanych przedsięwzięć należą:

 • festiwal w postaci cyklu koncertów prezentujących organy, ich potencjał muzyczny
  i wizualny. W wielu kościołach znajdują się instrumenty zaskakujące swoim dźwiękiem i piękną obudową.
 • dzień z zabytkiem, podczas którego kościoły otworzą swoje podwoje dla szerokiego
  grona zwiedzających. Podczas wydarzenia będzie można zapoznać się z funkcją,
  symboliką poszczególnych obiektów stanowiących wyposażenie kościołów.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego