x
powrót

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Koźminie Wlkp.

PRACE KONSERWATORSKIE PROSPEKTU ORGANOWEGO Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA MĘCZENNIKA W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

Prospekt organowy z kościoła pobernardyńskiego w Koźminie Wielkopolskim, wybudowany został przez organmistrza Andrzeja Majerowicza z Krakowa w 1781 roku.

Stan zachowania obiektu określić można jako średnio zadowalający. Widoczne były wcześniejsze ingerencję w strukturę obiektu, prospekt był wielokrotnie przemalowywany i wtórnie pokryty folią pozłotniczą nieszlachetną (szlagmetalem). Ponadto na całej powierzchni widoczne były liczne otwory wlotowe po owadach. Miejscami zauważyć można drobne pęknięcia, głównie w miejscach łączeń drewna. Dekoracja snycerska miejscami silnie zaatakowana przez owady. Widoczne również wtórne reparacje i nieudolne łączenia poszczególnych elementów ażurowych. Widoczne, nieliczne ubytki detalu rzeźbiarskiego. W części cokołowej wyraźne odspojenia wtórnych warstw polichromii.

Celem prac konserwatorskich było przywrócenie pierwotnej estetyki, zgodnie z charakterem epoki, w której powstała. Ponadto należało zahamować procesy niszczące obiekt poprzez dezynfekcję i dezynsekcję.

Przed przystąpienie do prac, wytypowano miejsca, w których wykonano odkrywki, w celu rozpoznania oryginalnych warstw polichromii. W trakcie zabiegów oczyszczania odkryto występowanie dwóch warstw przemalowań. Podczas przeprowadzania odkrywek, wykonano próby zmydlania olejnych przemalowań za pomocą past zmydlających. Nawarstwienia wtórne, usuwano mechanicznie skalpelem oraz z zastosowaniem nagrzewnicy, zmiękczając warstwę farby strumieniem gorącego powietrza. Najskuteczniejsza okazała się metoda chemiczna, polegająca na wielokrotnym stosowaniu okładów z pasty zmydlającej oraz wymywanie brudów rozpuszczalnikiem organicznym. Zmiękczone przemalowania olejne usuwano skalpelem oraz watą metalową. Całość przemywano wacikami nasączonymi acetonem. W trakcie usuwanie wtórnych warstw stwierdzono zachowanie się złoceń detalu rzeźbiarskiego w dobrym, a nieraz nawet w bardzo dobrym. W trakcie oczyszczania rzeźb aniołów stwierdzono wstępowanie pierwotnej warstwy w typie szypolen.

W kolejnym etapie wykonano drobne prace stolarskie mające na celu wymianę spróchniałych fragmentów, podklejono gzymsy oraz uzupełniono ubytki w drewnie. Następnie całość zaimpregnowano. Kolejnym etapem było uzupełnienie ubytków warstwy zaprawy kitem akrylowym, zabezpieczono powierzchnię kitów roztworem werniksu akrylowego w benzynie lakowej. Kolejno przygotowano miejsca pod złocenia, nanoszą na powierzchnię, cztery warstwy pulmentu. Złocenia wykonano złotem płatkowym 24 karatowym, w technice na poler i mat. Uzupełnione ubytki warstwy zaprawy scalono kolorystycznie farbami akrylowymi, całość pokryto lakierem zabezpieczającym.

Prospekt organowy zamontowano w kościele, następnie wykonano dokumentację fotograficzną i opisową.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego